American Parkour Forum

Support Center => Welcome! => Topic started by: adamlevine on June 24, 2018, 09:01:01 PM

Title: Hello everyone
Post by: adamlevine on June 24, 2018, 09:01:01 PM
Một Triệu Khả Năng

Khoảnh khắc n?y c? h?ng triệu khả năng
Em n?n bỏ đi hay tiếp tục chờ?
Giữa đ?m đ?ng gi? r?t, c? h?ng triệu điều kh?ng chắc chắn c? thể xảy ra
Chậm r?i h?a m?nh v?o bong đ?m hay n?n hy vọng v?o ng?y mai?
Nước mắt của m?y kết tinh th?nh những bong hoa tuyết
Ngay giờ ph?t n?y c? h?ng triệu khả năng
Em n?n ch?n m?nh v?o trong chăn ấm hay đối mặt với gi? r